เกี่ยวกับ copy trade และแนะนำ master / แนะนำ master